Ochrana osobních údajů

Vážený a milý návštěvníku,

těší me, že jste na mých stránkách. Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách užití těchto stránek o ochraně Vašich údajů, aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Přeji si, aby Vám moje stránky přinášely užitek.

 

KDO JSEM a KDE MĚ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Provozovatelem stránek je:

 

Ivana Dortová

se sídlem Štefánikova 1262/16, Plzeň, 326 00, Česká republika

v evidenci Živnostenského odboru Magistrátu města Plzně

 

IČ: 61156451

DIČ: CZ6355010211

 

Kontaktovat mě můžete:

elektronicky na emailové adrese: email@ivanadortova.cz nebo lecenipranoumcks@gmail.com

písemně na adrese: Štefánikova 1262/16,  Plzeň, 326 00, Česká republika

telefonicky na čísle (+420) 773 185 102

 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR") 

 

1. Správce osobních údajů

Ivana Dortová, Štefánikova 1262/16, Plzeň 326 00, Česká republika, IČ:61156451

v evidenci

(dále jen "správce")

Vás tímto v souladu s čl.12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3.Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes webové stránky, e-maily, telefon, osobní kontakt, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

veřejné přístupové rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

popisné údaje (např. bankovní spojení)

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

 

5.Kategorie subjektů údajů

návštěvník webu správce

zákazník správce

zaměstnanec správce

spolupracovník správce

dodavatel služby

jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

 

6.Kategorie příjemců osobních údajů

zpracovatel

Zpracovatelem osobních údajů jsou (nebo mohou být):

Institute for Inner Studies Inc., 2nd Floor La Paz Center, Salcedo St., Legazpi Village, Makati, 1229 Metro Manila, Filipíny, ve kterém je správce ve smluvním vztahu

SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ:CZ29210372

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Inc. 1600 Amphiteathre Parkway, Mountain View CA 94043 USA

a další.

Finanční ústavy

veřejné ústavy

státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 

další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

 

7. Účel zpracování osobních údajů

Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

jednání o smluvním vztahu

plnění smlouvy

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

archivnictví vedené na základě zákona

plnění zákonných povinností ze strany správce

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

8.Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně a sídle správcem samotným nebo jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny psotupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

9.Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 

10. Poučení

Zprávce zpracovává údaje se souhlasem subjeku údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

- subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

-zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

-zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

-zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

11. Práva subjektu údajů

1) V souladu se čl.12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

účelu zpracování.

kategorii dotčených osobních údajů.

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. 

veškeré dostupné informace o zdroj osobních údajů.

pokud nejsou získány od subjektu údajů skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

Požádat správce o vysvětlení.

Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies

Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti "Souhlasím", která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu.

 

Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory "cookies" ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.

 

Souhlas se získáváním a zpracováním údajů pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Případně můžete používání cookies také deaktivovat přímo ve Vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas udělujeme na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies:

Vlastní MioWeb, Marketing, 30 až 365 dnů

Cookies třetích stran. Google Analytics. Získání statistických informací. Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění.

Cookies třetích stran Pixel Facebook, identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting) 180 dnů.

 

GOOGLE ANALYTICS

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

 

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně Vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

 

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytovatele dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

 

Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

(viz Zásady ochrany údajů společností Google)

Potřebujete pomoc?

Napište mi na email@ivanadortova.cz nebo volejte na 773 185 102.

Jsme tu pro vás, rádi vám pomůžeme.